درباره ما

درباره ما

شرکت توسعه پالايشگاهي پيشگامان سيراف به شماره ثبت 468451 ، به عنوان «شرکت مجري طرح» ، مجوز احداث پالايشگاه ميعانات گازي به ظرفيت 60 هزار بشکه اي به شماره مجوز م ب 224513 مورخ 26/06/99 در قالب اجراي قانون حمايت از توسعه صنايع پائين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي دريافت نمود

فعالیت های انجام شده شامل تسطیح زمین ، فنس کشی ( شرکت آرش آشیان دنا ) و ژئوگرید (شرکت رهاب سازه کوثر) ، مهندسی و طراحی (شرکت هدکو ) انعقاد قراردادهای اقلام دیر تحویل شرکت های (فاتح صنعت ، پولاد ورزان کیمیا ، مهدین و.... ) انعقاد قرارداد مخازن نفتا ( شرکت تیو انرژی) 

طرح راهبردی

وزارت ﻧﻔﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎل 1392 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي، اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻃﺮح ﭘﺎرك ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ﺳﻴﺮاف را ﺑﺮاي اﺣﺪاث 8 ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 60 ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز در اوﻟﻮﻳﺖ ﻃﺮح ﻫﺎ ﻗﺮار داده و در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﺎ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي اﺑﻼﻏﻴﺎت اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن  اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار، ﻣﺠﺮي و ﻣﺎﻟﻚ اﻳﻦ ﻃﺮح ها ﺑﺎﺷﺪ . 
مدت زمان تامین خوراک 20 سال از تاریخ بهره برداری طرح و برآورد کل سرمایه گذاری ( سرمایه ارزش گذاری شده برای محاسبه دوره تنفس خوراک ) 410 میلیون دلار می باشد. نحوه تامین منابع مالی 30% آورده نقدی ، 70% بازار پول، بازار سرمایه و مشارکت سرمایه گذاری مردمی می باشد.سهامداران شرکت مجری طرح موظفند حداکثر یکسال پس از دریافت مجوز نسبت به واگذاری حداقل (30% ) از سهام شرکت مجری طرح از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه گذاری پروژه در چهار چوب قوانین مربوطه و یا با انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام کنند.

طرح پتروپالایشگاه پیشگامان سیراف

فرم استخدام

فرم استخدام دانلود کنید و بعد از تکمیل کردن فرم به ایمیل : mail.fimfze.com/owa ارسال فرمایید

Alternate Text دانلود فرم استخدام